සිංහල විඩියෝ ගිත[sinhala video songs]


උදයන්ති වස්සෙ තෙමි තෙමි නටයිහිත සිරුවෙ තියා මගේ ආදරේ සොයා දැස තෙමිලා හින පෙගුනා ඔබට තිබු ආදරේ හින්දා පොලිසිය අපේ ලංකාවේ පොලිසිය IRAJසුකුරුත්තන්

No comments:

Post a Comment